• 09125850680
  • تهران _ رباط کریم و شهر پرند

شهرک پرند

شهرک پرند

شهرک پرند

گرفتکی محوطه یکی از شهرک های پرند بهمراه تخلیه چاه

مهارت ها

ماشین آلات

خلق شده توسط

شرکت رشیدی

مهارت ها

ماشین آلات

پروژ ه های دیگر

پروژه منزل مسکونی اقای احمدی

پروژه منزل مسکونی اقای احمدی

منزل مسکونی اقای خوشنام

منزل مسکونی اقای خوشنام

شهرک رباط کریم

شهرک رباط کریم