شهرک پرند

شهرک پرند

شهرک پرند

گرفتکی محوطه یکی از شهرک های پرند بهمراه تخلیه چاه

مهارت ها

ماشین آلات

خلق شده توسط

شرکت رشیدی

مهارت ها

ماشین آلات

پروژ ه های دیگر

پروژه منزل مسکونی اقای احمدی

پروژه منزل مسکونی اقای احمدی

منزل مسکونی اقای خوشنام

منزل مسکونی اقای خوشنام

شهرک رباط کریم

شهرک رباط کریم