• 09125850680
  • تهران _ رباط کریم و شهر پرند

منزل مسکونی اقای خوشنام

منزل مسکونی اقای خوشنام

منزل مسکونی اقای خوشنام

گرفتگی سیفون 

گرفتگی سیفون منزل شخصی در قسمت کف حیاط که بسیار عالی اینکار انجام شد

مهارت ها

ماشین آلات

خلق شده توسط

شرکت رشیدی

مهارت ها

ماشین آلات

پروژ ه های دیگر

پروژه منزل مسکونی اقای احمدی

پروژه منزل مسکونی اقای احمدی

منزل مسکونی اقای خوشنام

منزل مسکونی اقای خوشنام

شهرک رباط کریم

شهرک رباط کریم